Exekuční činnost

Dne 1.9.2001 nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
Tento zákon umožňuje provést exekuci (alternativu soudního výkonu rozhodnutí) na základě vykonatelného exekučního titulu proti povinnému prostřednictním soudního exekutora.
Tento způsob exekuce je při menší finanční náročnosti komplexnější a nepoměrně rychlejší než výkon rozhodnutí prováděný soudem.

Soudní exekutor je jmenován do funkce ministrem spravedlnosti po absolvování náročného výběrového řízení. Je pověřen vykonávat exekuční a další činnosti dle uvedeného zákona, má postavení veřejného činitele, jeho úkony se považují za úkony soudu a je přitom osobou samostatně výdělečně činnou. Dá se říci, že ve své činnosti spojuje rozhodovací a výkonnou pravomoc státního úřadu s nasazením a motivací soukromého podnikatele.

Služby soudního exekutora jsou rychlejší a efektivnější než způsob výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudu. Je to dáno novou zákonnou úpravou. Ta stanovila, že:

 • exekutor má celorepublikovou působnost - můžete se s vymáháním pohledávky obrátit na kteréhokoliv exekutora bez ohledu na místo bydliště, sídlo dlužníka nebo místo, kde se nachází dlužníkův majetek
 • za podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí soudní poplatek
 • exekutor je odměňován procentuálně z vymoženého plnění pro oprávněného, je tedy přímo zainteresován na výsledku své práce
 • exekutor musí být provedením exekuce pověřen soudem do 15-ti dnů, ihned poté může zajistit exekučním příkazem majetek povinného. Proti exekučnímu příkazu není přípustné odvolání, povinný nemůže nakládat se svým majetkem
 • exekuce může být vedena několika různými způsoby najednou, na rozdíl od výkonu rozhodnutí soudy nemusí oprávněný složitě pátrat po majetku povinného a v návrhu určovat, jakým způsobem má být exekuce provedena.

Při zajišťování majetku se soudní exekutor neomezuje pouze na aktiva, která povinný (případně jeho manželka) vlastní v době provádění exekuce, ale zjišťuje i právní úkony, kterými byl majetek, který by jinak podléhal exekuci, převeden na třetí osoby. Výsledkem pak může být zajištění podkladů pro uplatnění neúčinnosti takovýchto právních úkonů.

exekuce má přínos i v případě, že nepřinese plné uspokojení oprávněného. Dle zákona o dani z příjmů (zák. 586/92 Sb.) může oprávněný účtující v soustavě podvojného účetnictví zařadit do výdajů (nákladů) jmenovitou hodnotu pohledávky nebo pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením u pohledávky za dlužníkem, jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků (negativních) provedení této exekuce.

Postup při realizaci pohledávky prostřednictvím soudního exekutora

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný navrhnout nařízení exekuce dle zákona 120/2001 Sb.(exekučního řádu).
Exekučním titulem je dle § 40 EŘ:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek) v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • exekutorský a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny (§12 zák. o konkurzu a vyrovnání č. 328/1991 Sb.), jejichž výkon připouští zákon

Oprávněný se obrátí osobně,telefonicky nebo elektronickou poštou na exekutora, který má být následně provedením exekuce pověřen a požádá ho (pokud mu návrh nebude sepisovat jeho právní zástupce) o sepsání návrhu na provedení exekuce. Zároveň je vhodné s ním uzavřít smlouvu o provedení exekuce, ve které si exekutor s oprávněným můžou stanovit individuálně výši záloh, smluvní odměnu apod.

Návrh tedy musí obsahovat :

 • označení exekutora včetně sídla
 • označení oprávněného a povinného
 • exekuční titul
 • povinnost, která má být exekucí vymožena včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce
 • datum a podpis oprávněného

Přešlo-li právo příznačné exekučním titulem nebo naopak povinnost uložená tímto titulem na jinou osobu (postoupení pohledávky, převzení závazku apod.), je třeba tuto skutečnost doložit příslušnou listinou vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem.
K návrhu se připojí ověřená kopie exekučního titulu.

Příslušný soud ze zákona do 15-ti dnů pověří exekutora provedením exekuce. Ten na základě zjištěných informací ( ust. § 33 EŘ stanoví povinnost příslušných orgánů sdělit exekutorovi žádané údaje o majetku povinného) posoudí a určí, jakým způsobem exekuci provede, vydá příslušné exekuční příkazy na zajištění majetku povinného a doručí mu je spolu s usnesením na nařízení exekuce. Současně mu sepíše a zajistí movitý majetek, zajistí do výše pohledávky účty v bankách, postihne exekučním příkazem mzdu apod. Proti exekučnímu příkazu neexistuje možnost odvolání.
Do nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce musí exekutor posečkat s prodejem majetku v dražbě či faktickou realizací exekuce jinými způsoby, povinný však s tímto majetkem nesmí a ani nemůže vůbec disponovat. Pokud povinný ani poté, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci nesplnil svou povinnost, přistoupí exekutor k realizaci exekuce (prodeji majetku dražbou, převodem finančních prostředků apod.). Z výtěžku bude uhrazena pohledávka oprávněného s příslušenstvím včetně nákladů nalézacího řízení, náklady exekuce a odměna exekutora.

Exekuci na peněžité plnění je možné provést:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky, postižením jiných majetkových práv
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • prodejem podniku

Exekuce na nepeněžité plnění se řídí povahou uložené povinnosti, takovou exekuci lze provést:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

Exekuci pro pohledávku zajištěnou zástavou lze provést prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.